Rajarambapu Sahakari Bank Ltd.

INTERNET BANKING (View Only)

Working Hours : 11 AM to 6 PM

अ. नं.

ठेव प्रकार

दि.१८/१०/२०२२ पासून नविन व्याजदर द.

सा द .शे.

चालू ठेव

०. ००%

बचत ठेव

३. ००%

मुदत ठेव


i

३० ते ४५ दिवस

४. ००%

ii

४६ ते ९० दिवस

४. ००%

ii

९१ ते १८० दिवस

४. ५०%

iv

१८१ ते ३६४ दिवस

५. ७५%

v

१ वर्ष ते २ वर्षे

६. ००%

vi

२ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्षे

६. ४०%

vii

३ वर्ष १ दिवस ते ४ वर्षे

६. ५०%

viii

४ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्षे

६.६०%

ix

५ वर्ष १ दिवस ते १० वर्षे

६. ७०%

Important note :    जेष्ठ नागरिकांकरिता अर्धा टक्के (०.५०%) ज्यादा व्याजदर.